Общи условия

I. Общи положения

Чл.1. Настоящите “Общи Условия” се отнасят за ползването на уеб сайта на www.triteprasenca.com, гр. София, E-mail: triteprasenca@gmail.com, тел.: 0886 108 547 и лицата, които го използват (наричани за краткост потребители).
Чл.2. С използването на този уеб сайт, потребителите се съгласяват с настоящите Общи условия.
Чл.3. Уеб сайтът е изграден при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за събирането и обработването на личните данни на своите потребители. Повече за това можете да научите в “Политика за поверителност и защита на личните данни“.

II. Авторски права

Чл.4. Всички изображения, текстове и друга информация публикувани в уеб сайта на triteprasenca.com са представени единствено с информационна цел.
Чл.5. Всички авторски права и права над интелектуалната собственост, свързани с този уеб сайт, неговите дизайн, лого, текстове и снимки остават законни права на triteprasenca.com и попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всякакво копиране, възпроизвеждане, предаване, раздаване, публикуване, излагане, търговско използване или създаване на вторични продукти от съдържанието на този сайт или на части от него, без осигурени авторски права (без предварителното съгласие на автора), е забранено.

III. Други

Чл.6. triteprasenca.com си запазва правото да извършва промени по настоящите “Общи Условия” без предварително уведомление.
Чл.7. triteprasenca.com си запазва правото да извършва промени по съдържанието на сайта без предварително уведомление.
Чл.8. За всички неуредени в тези “Общи Условия” въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

IV. Поръчки

Чл.9. triteprasenca.com има обособена платформа за електронна търговия, чрез която Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

  • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
  • Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в сайта.
  • Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата triteprasenca.com;
  • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата triteprasenca.com чрез интерфейса на страницата на triteprasenca.com, достъпна в Интернет;
  • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата triteprasenca.com.
  • Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл.10. Доставчикът в платформата triteprasenca.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл.11. (1) Потребителите сключват с Доставчика в платформата triteprasenca.com договор за покупко-продажба на стоки. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата triteprasenca.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Потребителите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора към Доставчика в платформата triteprasenca.com

(3) Потребителите заплащат на Доставчика на платформата triteprasenca.com цена за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата triteprasenca.com и настоящите Общи условия. Цената е обявена в платформата triteprasenca.com. 

Чл.12. (1) Потребителят и Доставчикът в платформата triteprasenca.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

V.Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

Чл.13. Потребителите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата triteprasenca.com по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата triteprasenca.com. 

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата triteprasenca.com.  и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) При извършване на поръчката Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

(4) Потвърждение на поръчката;

VI. Особени клаузи, които се прилагат спрямо лица, които имат качеството Потребител по смисъла на закона за защита на потребителите 

(1) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата  triteprasenca.com и се предоставя като информация на Потребителите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба и преди финализиране на поръчката.

(2) При неполучаване от Ползвател на изпратена стока повече от веднъж, Доставчикът си запазва правото да:

  • начислява транспортни разходи за Потребителя при всяка негова следваща поръчка;
  • да не предоставя правото на отказ от закупена стока за срок повече от 14 дни;
  • да не предоставя подаръци към следващите поръчки на Потребителя;

(3) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Потребителя посредством в механизмите в платформата  triteprasenca.com. 

(4) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата  triteprasenca.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Доставчикът няма задължение да възстанови и допълнителните разходи за първоначалната доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките.

(6) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика.

(7) В случай доставка на стоки, които се доставят заедно с други стоки в комплект (т.нар. bundle стоки), при упражняването на правото на отказ на Потребителя по този член и изискванията на Закона за защита на потребителя, Потребителят следва да върне целия комплект, така както го е получил и в търговски вид.

(8) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

(9) При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са изпратени от Доставчика.

(10) При покупка направена от юридическо лице, се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, които дерогират настоящите Общи условия.

VII. Изпълнение на договора

Чл.14. В случай, че стоката не бъде доставена на Потребителя в рамките на посочения срок на доставка, то на Потребителя не се дължи обезщетение. Причини, които биха забавили доставката извън рамките на посочените в платформата на  triteprasenca.com дни, са: натоварване и брой поръчки за периода над средното и над обичайното за Доставчика; вина в куриерската фирма като например ненавременна организация на куриера, прекомерна натовареност на куриера, непредвидими технически и информационни проблеми при куриера или метеорологични условия възпрепятстващи куриера; непредвидими технически проблеми в системите на Доставчика; вина в доставчиците на Доставчика, от които последният се снабдява с продукта; лоши метеорологични условия и др. форсмажорни обстоятелства, които биха попречили на нормалната организационна дейност на Доставчика.

Чл.15. Във всички случаи, Доставчикът гарантира и се ангажира, че ще достави стоката на Потребителя с не повече от 15 работни дни закъснение над ориентировъчно посочените дни за доставка в платформата triteprasenca.com. 

Доставчикът информира Потребителя за транспортните и куриерските разходи непосредствено преди завършване на поръчката, като цената на доставката може да варира според продукта, метода и адреса на доставка, избрани от Потребителя. При допълнително пренасочване на вече заявена поръчка от страна на Потребителя или при необходимост от повторно посещение на заявения адрес, Потребителят заплаща цената на доставката в размери определени съгласно тарифата на съответния куриер. Условията за безплатна доставка, когато има такива, не се прилагат и в случай, че Потребителят заяви посещение на адрес в определен от него час или диапазон на деня.

Чл.16. (1) Потребителят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриера и ако не отговаря на изискванията или има видими счупвания и дефекти, да откаже приемането й от куриера и да уведоми за това незабавно Доставчика в платформата triteprasenca.com. 

(2) Ако Потребителят не откаже стоката от куриера и не уведоми Доставчика в платформата triteprasenca.com съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

(3) В случай, че при доставяне на стоката Потребителят желае да я откаже и да не я приеме, разходите за транспорт в двете посоки са за негова сметка.

Чл.17. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон Закона защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

0